Steering Committee

Meet the Fugitive Emissions Summit China 2018 Steering Committee
Chairman: Henry Ye

Chairman: Henry Ye

Chemours China
Co-Chair: Gobind Khiani

Co-Chair: Gobind Khiani

FLUOR Canada
Ex-Chairman: Shanjun Mu

Ex-Chairman: Shanjun Mu

Sinopec Research Institute of Safety Engineering
Mingya Huang

Mingya Huang

Hefei General Machinery Research Institute
Barrie Kirkman

Barrie Kirkman

Ex-BP expert
Bing Zou

Bing Zou

Sinopec Research Institute of Safety Engineering
Chambers Li

Chambers Li

API
TP Cheng

TP Cheng

Industrial Technology Research Insitute (ITRI)
Paul Liu

Paul Liu

Material Technology Institute
Allan Raymond S. Ramos

Allan Raymond S. Ramos

FLUOR
Steve Probst

Steve Probst

Sage Environmental Consulting
Weifeng Yu

Weifeng Yu

TÜV Rheinland
Dayong Li

Dayong Li

Dow Chemical
Xiaolei Shi

Xiaolei Shi

Wison Enginnering
Neeraj Batra

Neeraj Batra

Chiyoda Corporations
Jiekun Luo

Jiekun Luo

Suzhou Nuclear Power Research Institute